Právě jste zde: WHITE LIGHT I, z.ú.

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Základní informace o organizaci

Email Tisk PDF

WHITE LIGHT I. vzniklo dne 3. října 1996 jako občanské sdružení registrací na Ministerstvu vnitra ČR pod číslem II/s-OS/1-30785/96-R. Od ledna 2014 se podle nového Občanského zákoníku stalo spolkem a od 1. ledna 2016 zapsaným ústavem

WHITE LIGHT I, z.ú. má postavení právnické osoby se sídlem v Ústí nad Labem a s působností na území celé České republiky. 

Služby, které organizace poskytuje (viz níže), provozuje v souladu se zákony č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami a č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsou registrovány jako sociální služby a certifikovány podle Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby uživatelům návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. Vzdělávací programy centra RELIéF jsou akreditovány ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako uznatelná součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cíle a předmět činnosti
1. Hlavním cílem WL I je poskytování služeb primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek jejich uživatelům a jejich blízkým a pomoci lidem v obtížných životních situacích.
2. K dosažení tohoto cíle plní zejména tyto úkoly:
a) Iniciuje, připravuje a realizuje aktivity v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání OPL a pomoci lidem v obtížných životních situacích. Služby v uvedených oblastech v souladu s obecně uznávanou dobrou praxí a/nebo se standardy těchto typů služeb.
b) Aktivně spolupracuje s příslušnými institucemi veřejné správy v ČR, vyhledává a podílí se na vzájemně prospěšné spolupráci mezi subjekty zainteresovanými v dané problematice na území Ústeckého kraje a ČR, popřípadě s dalšími organizacemi a institucemi v EU.
c) Vytváří a integruje materiálně-ekonomické podmínky pro budování, udržení a provozování všech programů a aktivit organizace

Služby provozované WHITE LIGHT I
Poskytujeme ucelený a provázaný systém služeb pro uživatele drog a jejich blízké a pro osoby v obtížných životních situacích.

  • Nízkoprahové kontaktní a poradenské centrum s terénním programem v Teplicích (od 1.1.2005) a v Rumburku (od 1.1.2006)
  • Terapeutickou komunitu pro střednědobou léčbu a resocializaci osob se závislostmi ve věku od 15 let v Mukařově, okr. Litoměřice (od 4.11.1997)
  • Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením (od roku 2002)
  • Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním (od r. 2014)
  • Poradenské a vzdělávací centrum RELIéF pro primární prevenci rizikového chování v Ústí nad Labem (od března 2009), které poskytuje:
- služby individuálního a rodinného poradenství žákům/studentům škol a jejich rodinám v případech, kdy se ocitnou v obtížné situaci, s níž si nevědí rady              
- služby dalšího vzdělávání v primární prevenci a poradenství pro pracovníky ve školství.