Právě jste zde: O nás

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Historie WHITE LIGHT I

Email Tisk PDF
 • 1996 - 3. října jsme založili občanské sdružení WHITE LIGHT I. (WL I.). Tomu v letech 1993 - 1996 předcházel provoz terapeutické komunity (TK) WHITE LIGHT, jež vznikla jako 2. zařízení tohoto - v ČR tehdy zcela nového - specifického modelu léčby osob se závislostmi. Protože v roce 1993 v ČR neexistovaly standardní dotační programy financování podobných služeb, pracovala komunita WHITE LIGHT do roku 1996 se švýcarskými uživateli drog (ve Švýcarsku se její zakladatelé v roce 1992 učili, jak v terapeutické komunitě pracovat). Po změně situace ve financování služeb v ČR, jsme založili WHITE LIGHT I. (I. pro odlišení od komunity pro švýcarské klienty) a na podzim 1996 podali žádost o dotaci na práci s českými klienty, již jsme plánovali od ledna 1997.
 • 1997 - 4. listopadu jsme zahájili provoz terapeutické komunity WL I. v pronajatém objektu fary ve Verneřicích nástupem prvních klientů. Důvodem pro tak pozdní zahájení činnosti TK bylo, že jsme přislíbené státní dotace pro rok 1997 dostali až v září. Mezitím se rozpadl dosavadní terapeutický tým a bylo třeba vybudovat a zaškolit nový.
 • 1998 - v průběhu srpna jsme TK přestěhovali do nového objetu v Mukařově. Na počátku roku jsme získali investiční dotace od Spojených holandských katolických nadací na rekonstrukci půdních prostor pro klienty. Pro to jsme ale potřebovali od církve prodloužení pronájmu nejméně na dalších 15 let. Církev byla ochotna nám vyhovět, ale výrazně zvýšili původní výši nájemného. Proto jsme vyhledali jiný objekt v nedalekém Mukařově, který jsme si (postupnými splátkami) koupili, a snížili tak provozní náklady, ale při rekonstrukci půdy jsme investovali do svého, nikoli do cizího objektu.
 • 1998 – v listopadu odešel zakladatel OS WL I., na základě vyhraného výběrového řízení na post ředitele sekretariátu Meziresortní protidrogové komise vlády ČR (nyní Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky) a ve funkci jej nahradila dosavadní ředitelka organizace Mgr. Ivana Radimecká.
 • 1999 – zahájen ucelený model práce s rodinnými příslušníky klientů TK, v červnu 1999 sed uskutečnil první .tzv. rodičovský víkend. K tomuto v ČR ojedinělému modelu práce v rámci podobných pobytových zařízení pro léčbu osob se závislostí jsme přikročili jednak s cílem zvýšit úspěšnost léčby uživatelů drog, jednak s cílem poskytnout jejich rodinným příslušníkům terapeutickou podporu.
 • 1999 – v květnu jsme organizovali sportovní olympiádu terapeutických komunit ČR, které se účastnili pracovníci i klienti dalších 9 zařízení z celé republiky.
 • 2001 – na celostátní odborné konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP jsme představili model práce s rodinnými příslušníky, který jsme zahájili v roce 1999 a průběžně upravovali. Následně jsme o něm publikovali v odborném časopise pro psychoterapii - Konfrontace. Námi vytvořený a odborné veřejnosti představený model práce byl postupně - v různých modifikacích - převzat dalšími zařízeními pro pobytovou léčbu v celé republice.
 • 2002 – za podpory programu CBC Phare jsme založili Sociálně právní agenturu WL I., v níž jsme postupně vytvořili celé spektrum služeb nejenom pro uživatele návykových látek, ale i pro další skupiny spoluobčanů, ohrožených rizikem sociálního vyloučení.
 • 2002 – za finanční podpory Spojených holandských katolických nadací a sdružení Civilia, jsme - z velké části svépomocí - dokončili rekonstrukci půdních prostor terapeutické komunity v Mukařově. Vznikly 3 pokoje pro klienty, 1 hostinský pokoj pro rodiče klientů, kteří se zapojují do léčby svých dětí a velká místnost pro skupinovou práci s klienty.
 • 2003 – dosud ambulantní službu následné péče pro absolventy léčby závislého chování jsme rozšířili o chráněné bydlení - tedy „startovací byty“ při jejich návratu z podmínek pobytové léčby do běžného života.
 • 2005 – od 1.1. jsme na základě výzvy Ústeckého kraje a stávajících pracovníků, převzali provozování nízkoprahového kontaktního a poradenského centra s terénním programem pro uživatele návykových látek v Teplicích.
 • 2005 – v září jsme přestěhovali kancelář sdružení WL I. a SPA do nového pronajatého objektu v Drážďanské ulici v Krásném Březně.
 • 2006 – od 1. 1. jsme na základě oslovení pracovníky MěÚ v Rumburku a stávajících pracovníků, převzali provozování nízkoprahového kontaktního a poradenského centra s terénním programem pro uživatele návykových látek v Rumburku a Šluknovsku.
 • 2008 - s finanční podporou ESF programu OPVK jsme zahájili realizaci projektu RELIéF -poradenské a vzdělávací centrum prevence rizikového chování v Ústí nad Labem, s pobočkou v Teplicích.
 • 2008 - s dalšími 5 partnery ze 7 krajů jsme založili PROADIS - svaz propojených adiktologických služeb s cílem ve vzájemné spolupráci zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb pro lidi ohrožené sociálním vyloučením.
 • 2012 – 1. září jsme přestěhovali kancelář WHITE LIGHT I a službu následné péče s chráněným bydlením do nových prostor v Ústí n.L. – Vaňově, Pražská 47.
 • 2013 - na přelomu května a června byl během povodně kompletně vytopen byt podporovaného bydlení pro klienty následné péče v Ústí n.L. - Vaňově v přízemí. Díky finanční pomoci německé neziskové organizace arche noVa, e.V. z Drážďan se nám podařilo pobytovou část služby – tentokrát v 1. patře - opět otevřít.
 • 2014 - v souvislosti se schválením nového občanského zákoníku se změnila forma právní subjektivity naší organizace - z občanského sdružení na tzv. spolek (zkratka).
 • 2014 – od ledna jsme v Ústí n.L. – Vaňově zahájili provoz nové služby Ambulantní léčby a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi.
 • 2015 – jako partner Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze jsme realizovali projekt VYNSPI s cílem zvyšování kvality a efektivity programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v ČR – my se zaměřením na Ústecký kraj.
 • 2016 – od ledna se opět, tentokrát snad na delší dobu, změnila forma naší právní subjektivity a v názvu jsme vypustili tečku - stali jsme se zapsaným ústavem -  takže jsme nyní: WHITE LIGHT I, z.ú.
 • 2016 - akreditovali jsme registrovanou sociální službu ambulantní léčba a poradenství i jako nestátní zdravotnické zařízení - adiktologickou ambulanci.
 • 2016 - díky dotační podpoře veřejných institucí, zejména RVKPP a Ústeckého kraje jsme otevřeli novou, v ústeckém regionu chybějící službu - Centrum primární prevence rizikového chování, vytvořili jsme autorský preventivní program "Všeho (jenom) s (M)írou", který jsme začali realizovat se žáky 2. stupně ZŠ v Ústí n.L. a dalších městech.